هاست ایران - لینوکس

 • 50 مگابایت

  20,000/yr
  Order Now
  • 50 مگابایت فضای حافظه
  • 1 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 عدد تعداد دامنه اضافه
  • نامحدود امکانات دیگر
 • 100 مگابایت

  30,000/yr
  Order Now
  • 100 مگابایت فضای حافظه
  • 2 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 عدد تعداد دامنه اضافه
  • نامحدود امکانات دیگر
 • 200 مگابایت

  40,000/yr
  Order Now
  • 200 مگابایت فضای حافظه
  • 3 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 عدد تعداد دامنه اضافه
  • نامحدود امکانات دیگر
 • 500 مگابایت

  70,000/yr
  Order Now
  • 500 مگابایت فضای حافظه
  • 5 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 عدد تعداد دامنه اضافه
  • نامحدود امکانات دیگر
 • 1 گیگابایت

  14,000/mo
  Order Now
  • 1 گیگابایت فضای حافظه
  • 7 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 عدد تعداد دامنه اضافه
  • نامحدود امکانات دیگر
 • 2 گیگابایت

  18,000/mo
  Order Now
  • 2 گیگابایت فضای حافظه
  • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 عدد تعداد دامنه اضافه
  • نامحدود امکانات دیگر
 • 3 گیگابایت

  22,000/mo
  Order Now
  • 3 گیگابایت فضای حافظه
  • 15 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 عدد تعداد دامنه اضافه
  • نامحدود امکانات دیگر
 • 4 گیگابایت

  26,000/mo
  Order Now
  • 4 گیگابایت فضای حافظه
  • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 عدد تعداد دامنه اضافه
  • نامحدود امکانات دیگر
 • 5 گیگابایت

  30,000/mo
  Order Now
  • 5 گیگابایت فضای حافظه
  • 25 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 عدد تعداد دامنه اضافه
  • نامحدود امکانات دیگر